Zaujímavosti

Produktívne aferézy

Väčšina ľudí si pri vyslovení spojenia odber krvi predstaví klasický odber do odberového vaku pomocou odberovej súpravy. Krv sa dá odoberať aj pomocou prístroja, krvinkového separátora na princípe aferézy.

Čo je to aferéza ? Je to procedúra pri ktorej krv od darcu/pacienta prúdi do prístroja- krvinkového separátora, kde sa oddelia jednotlivé krvné komponenty od seba. Zložka krvi, ktorú potrebujeme odobrať resp. odstrániť sa zbiera do plastických vakov, zvyšné súčasti (krvinky, plazma) sa vracajú do krvného obehu darcu/pacienta. Väčšina krvinkových separátorov pracuje na princípe tzv. diferenciálnej centrifugácie. Využíva sa vlastnosť krvi, že jednotlivé krvinky a plazma majú rôznu mernú hmotnosť a je možné ich odstreďovaním oddeliť od seba. Najväčšiu mernú hmotnosť majú červené krvinky, nasledujú biele krvinky, krvné doštičky a krvná plazma. Rozoznávame krvinkové separátory s kontinuálnym prietokom krvi ( napichnuté dve žily ) a s diskontinuálnym prietokom krvi (striedajú sa cyklus odberu krvi a návratu zvyšných komponentov), kde je napichnutá len jedna žila.

Keď vykonávame aferézu u darcu za účelom výroby krvných prípravkov hovoríme o darcovských aferézach. Aferézy vykonávané u pacientov za účelom odstránenia nadbytočných krviniek z krvného obehu, alebo patologických látok nachádzajúcich sa v krvnej plazme, nazývame liečebné aferézy.

Medzi produktívne aferézy patrí trombocytaferéza, odber krvných doštičiek (trombocytov), erytrocytaferéza,odber červených krviniek(erytrocytov), granulocytaferéza- odber granulovaných bielych krviniek (granulocytov), odber krvotvorných kmeňových buniek, plazmaferéza (odber plazmy).

Najčastejšou produktívnou aferézou je trombocytaferéza. Je to odber krvných doštičiek (trombocytov) na krvinkovom separátore od darcu za účelom prípravy koncentrátu krvných doštičiek. Odoberaná krv sa mieša s protizrážavým roztokom, ktorý zabezpečí aby krv ostala tekutá aj mimo organizmu, a tečie do krvinkového separátora, kde sa krv oddelí na jednotlivé komponenty. Krvné doštičky sa zbierajú do plastového vaku. Koncentrát krvných doštičiek obsahuje najmenej 2x1011 krvných doštičiek a používa sa ako podporná liečba hlavne u hematoonkologických pacientov. Samotný odber trvá asi 1-1,5 hodiny a celkový objem krvných doštičiek aj s krvnou plazmou v ktorej sa skladujú do 5 dní je asi 150ml. Darcovia na trombocytaferézu musia mať dobré periférne žily, vek od 20-45 rokov, dobre znášať normálne, bežné odbery krvi. Krvné doštičky sa môžu darovať 8 krát ročne.

Produktívna erytrocytaferéza je výkon, pri ktorom sa na krvinkovom separátore odoberajú červené krvinky (erytrocyty). Výhodou je, že je možné odobrať od jedného darcu až dve liečebné jednotky červených krviniek naraz. Plazma sa vracia naspäť darcovi. Čas trvania je od 30 do 45 minút a odber sa vykonáva z jednej žily. Tento druh odberu sa využíva pri negatívnych krvných skupinách, pri vzácnych krvných skupinách a pri liečbe pacientov, ktorí opakovane dostávajú krvné prípravky. Nevýhodou tejto takzvanej dvojitej erytrocytaferézy je pauza 6 mesiacov v darovaní celej krvi alebo erytrocytov.

Zriedkavou produktívnou aferézou je granulocytaferéza, príprava koncentrátu bielych krviniek pomocou krvinkového separátora. Čas trvania je približne 2 hodiny. Darcami sú spravidla rodinní príslušníci alebo priatelia, známi. Deň pred odberom sa darca musí podrobiť vyšetreniu krvného obrazu, vyšetreniu na vylúčenie krvou prenosných ochorení. Na zvýšenie hladiny bielych krviniek musí darca dostať cca 12 hodín pred odberom injekciu s rastovým faktorom. Odoberie sa asi 200ml bielych krviniek. Biele krvinky zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane človeka pred infekciami. Pacienti s nízkym počtom bielych krviniek (<500x 109/l) sú vystavení riziku život ohrozujúcich infekcií. Koncentrát bielych krviniek môže v takýchto prípadoch pomôcť pri záchrane života.

Produktívna plazmaferéza,odber krvnej plazmy sa vykonáva za účelom prípravy plazmy na liečebné účely pre pacientov a za účelom s pracovania plazmy na špeciálne liečebné prípravky( albumín, immunoglobulíny, koncentráty koagulačných faktorov). Čas trvania je približne 30 minút. Pri jednej procedúre sa odoberá približne 600 mililitrov plazmy, maximálne 750 mililitrov. Možno darovať až 33 krát ročne a celkové množstvo odobratej krvnej plazmy nesmie presiahnuť 25 litrov.

Krvotvorné kmeňové bunky tvoria v periférnej krvi veľmi malú populáciu, asi 0,1% patriacu medzi negranulované biele krvinky nazývané aj mononukleárne bunky. Majú schopnosť sa rozmnožovať a deliť na jednotlivé rady krviniek (erytrocyty leukocyty trombocyty). Pomocou rastového faktora, ktorý sa spravidla podáva 5 dní sa tieto bunky vo zvýšenej miere vyplavujú z kostnej drene do periférnej krvi, kde sa dajú pomocou krvinkového separátora oddeliť od ostatných krviniek a plazmy. V prípade že sa krvotvorné kmeňové bunky odoberajú a prenášajú (transplantujú ) pacientom hovoríme o autológnom odbere a autológnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek. Ak sa odoberajú zdravým darcom a následne prenášajú(transplantujú) pacientom, najčastejšie súrodencom, hovoríme o alogénnom odbere a alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek.