Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií

Oznámenie o vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií z verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi spolu s informáciou o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre Národnú transfúznu službu SR dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov súvisiacich s vyhotovovaním a zverejňovaním fotografií z verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi organizovaných pod záštitou Národnej transfúznej služby SR.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľom je Národná transfúznej služba SR, so sídlom: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30 853 915 (ďalej len „NTS SR“).

 2. Účel spracúvania osobných údajov

  Účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom vyhotovovania a zverejňovania fotografií z verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi je zvýšenie záujmu verejnosti o potrebe dobrovoľného darcovstva krvi, ktorá pomáha zachrániť životy iných ľudí alebo prinavrátiť zdravie iným ľuďom. Aj týmto spôsobom sa NTS SR snaží prihovoriť zdravým, najmä mladým ľuďom, aby sa odhodlali a začali s darcovstvom krvi.

 3. Zdroj spracúvaných osobných údajov

  Zdrojom spracúvaných osobných údajov je vyhotovovanie obrazových záznamov fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi a priebehu týchto podujatí prostredníctvom zariadení na vyhotovovanie obrazových záznamov (fotoaparát).

 4. Právny základ spracúvania osobných údajov

  Právny základom spracúvania osobných údajov sú oprávnené záujmy, ktoré sleduje NTS SR ako prevádzkovateľ v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom NTS SR je zvýšenie záujmu verejnosti o potrebe dobrovoľného darcovstva krvi, ktorá pomáha zachrániť životy iných ľudí alebo prinavrátiť zdravie iným ľuďom. Aj týmto spôsobom sa NTA SR snaží prihovoriť zdravým, najmä mladým ľuďom, aby sa odhodlali a začali s darcovstvom krvi.

 5. Zoznam spracúvaných osobných údajov

  NTS SR spracúva fotografie, ktoré zachytávajú podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi a zachytávajú priebeh týchto podujatí.

 6. Kategórie dotknutých osôb

  Kategóriami dotknutých osôb sú zamestnanci NTS SR, darcovia krvi a iní návštevníci verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi.

 7. Podmienky likvidácie

  Vyhotovené a zverejnené fotografie z verejných podujatí dobrovoľného darovania krvi, ku ktorým bolo zo strany dotknutých osôb uplatnené právo namietať spracúvanie ich osobných údajov sú bezodkladne odstránené z webovej stránky www.ntssr.sk časť GALÉRIE a zlikvidované z dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov.

 8. Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

  NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby návštevníkom webovej stránky www.ntssr.sk časť GALÉRIE.

 9. Zverejnenie osobných údajov

  NTS SR Vaše osobné údaje zverejňuje na webovej stránke www.ntssr.sk časť GALÉRIE.

 10. Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

  Vaše osobné údaje sa prenášajú výhradne na zariadenie pripojené do internetovej siete, na ktorom bola zobrazená webová stránka www.ntssr.sk časť GALÉRIE. Vaše osobné údaje môžu byť predmetom prenosu osobných údajov tak v rámci štátov celej Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, najmä USA, Kanada a India v závislosti od polohy zariadenia.

 11. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

  Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

 12. Práva dotknutej osoby

  Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na NTS SR a na osobu, ktorá u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch NTS SR. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  NTS SR má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky na adrese osobne.udaje@ntssr.sk.