Pacienti

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre pacientov

Národná transfúzna služba SR rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

Táto informácia je určená pacientom, ktorých osobné údaje spracúva Národná transfúzna služba SR. Jej cieľom je poskytnúť pacientom dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané Národnou transfúznou službou SR a aké majú práva voči Národnej transfúznej službe SR vo vzťahu k týmto údajom.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

 1.     Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Národná transfúzna služba SR, so sídlom Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 30 853 915 („NTS SR“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 11. 

2.       Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

NTS SR spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty (e-mail), váha, výška, pohlavie, údaje o zdravotnom stave a výsledky odborných lekárskych vyšetrení zdravotného stavu a krvi a zložiek z krvi. 

3.       Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch NTS SR na diagnostické a terapeutické účely a za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 

4.       Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti so:

  • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.       Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

6.       Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou NTS SR (najmä Ministerstvu zdravotníctva SR a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv), zdravotným poisťovniam, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Národnému centru zdravotníckych informácií, osobám vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od NTS SR podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní) a osobám poskytujúcim NTS SR právne alebo iné odborné služby. 

7.       Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov NTS SR uchováva Vaše osobné údaje 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

8.       Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

9.       Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči NTS SR nasledovné práva:

  • získať od NTS SR potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak NTS SR takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie: o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od NT SR opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od Vás; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia; v týchto prípadoch Vám NTS SR poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov;
  • na to, aby NTS SR bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • na to, aby NTS SR obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak

a)       namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho NTS SR overiť správnosť osobných údajov,

b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich   použitia,

c)       NTS SR už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)      namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane NTS SR prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch NT SR nemáte právo na vymazanie osobných údajov, nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemáte právo na prenosnosť osobných údajov.

Poskytovanie Vašich osobných údajov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

10.   Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba určená NTS SR podľa článku 37 ods. 1 Nariadenia. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: osobne.udaje@ntssr.sk.

11.   Ako nás kontaktovať? 

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete NTS SR kontaktovať písomne na adrese: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese: osobne.udaje@ntssr.sk.