Oznámenie o spracúvaní osobných údajov – vybavovanie žiadostí, sťažností, otázok, dopytov a podnetov

Nakoľko v súvislosti s činnosťou Národnej transfúznej služby SR pri vybavovaní žiadostí, sťažností, otázok, dopytov a podnetov dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás týmto ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Národná transfúzna služba SR, so sídlom Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 853 915 („NTS SR“). Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba určená NTS SR podľa článku 37 ods. 1 Nariadenia. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: osobne.udaje@ntssr.sk.

 2. Účel spracúvania osobných údajov

  Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch NTS SR za účelom:

  • sprístupnenia informácií na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
  • vybavenie sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
  • odpovede na otázky, dopyty a podnety.
 3. Zdroj spracúvaných osobných údajov

  NTS SR získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe Vašej žiadosti, sťažnosti, otázky, dopytu alebo podnetu.

 4. Právny základ spracúvania osobných údajov

  • Osobné údaje získané na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií sú spracúvané na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
  • Osobné údaje získané na základe Vašej sťažnosti sú spracúvané na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojitosti so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
  • Osobné údaje získané na základe Vašej otázky, dopytu a podnetu v súvislosti s činnosťou NTS SR sú spracúvané na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom oprávneným záujmom je zvýšenie informovanosti o dobrovoľnom darcovstve krvi, ktoré pomáha zachrániť životy iných ľudí alebo prinavrátiť zdravie iným ľuďom.
  • Osobné údaje získané na základe Vašej otázky, dopytu a podnetu, ktoré nesúvisia s činnosťou NTS SR sú spracúvané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
 5. Zoznam spracúvaných osobných údajov

  NTS SR spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/prechodného pobytu/korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefóne číslo, podpis, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú súčasťou Vašej žiadosti, sťažnosti, otázky, dopytu a podnetu.

 6. Kategórie dotknutých osôb

  Kategóriami dotknutých osôb sú fyzické osoby, ktoré podali žiadosť, sťažnosť, otázku, dopyt alebo podnet.

 7. Oprávnené osoby

  Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u NTS SR ako prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. NTS SR v rámci svojej povinnosti poučila všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

 8. Podmienky likvidácie osobných údajov

  V zmysle príslušných právnych predpisov sú Vaše osobné údaje uchovávané:

  • v prípade odpovedí na otázky, dopyty a podnety po dobu 3 rokov od ich získania,
  • v prípade vybavenia sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov po dobu 5 rokov od ich získania,
  • v prípade sprístupnenia informácií na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) po dobu 5 rokov od ich získania.

  Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie.

 9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje

  Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou NTS SR (najmä Ministerstvu zdravotníctva SR), ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od NTS SR podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní) a osobám poskytujúcim NTS SR právne alebo iné odborné služby.

 10. Zverejnenie osobných údajov

  Vaše osobné údaje nezverejňujeme.

 11. Cezhraničný prenos osobných údajov

  Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

 12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

  Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

 13. Práva dotknutej osoby

  Právo na prístup
  Na požiadanie máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

  Právo na opravu
  Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na vymazanie
  Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracovania
  Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenos údajov
  Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo na námietku
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u NTS SR ako prevádzkovateľa písomne na adrese: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: osobne.udaje@ntssr.sk. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.