Ochrana osobných údajov zmluvných partnerov, osôb oprávnených konať v mene zmluvných partnerov a zástupcov zmluvných partnerov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov, osôb oprávnených konať v  mene zmluvných partnerov a zástupcov zmluvných partnerov

Národná transfúzna služba SR rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 

Táto informácia je určená zmluvným partnerom, osobám oprávneným konať v  mene zmluvných partnerov a zástupcom zmluvných partnerov, ktorých osobné údaje spracúva Národná transfúzna služba SR. Jej cieľom je poskytnúť dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané a aké majú práva voči Národnej transfúznej službe SR vo vzťahu k týmto údajom.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Národná transfúzna služba SR, so sídlom Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 30 853 915 („NTS SR“).
   
2. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch NTS SR za účelom plnenia zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (ďalej len „účel“).
   
3. Zdroj spracúvaných osobných údajov  

NTS SR získava Vaše osobné údaje z verejne prístupných zdrojov, ktorými sú obchodný register vedený príslušnými okresnými súdmi Slovenskej republiky na portáli www.orsr.sk alebo živnostenský register vedený príslušnými okresnými úradmi Slovenskej republiky na portáli www.zrsr.sk.
   
4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

NTS SR spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, podpis a v rozsahu uvedených údajov na Vyhlásení o bezinfekčnosti pri vstupe na pracovisko.

5. Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa NTS SR v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. NTS SR ako prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.
 
6. Podmienky likvidácie osobných údajov 

Vaše osobné údaje sú spracované a uchovávané počas trvania zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste na dosiahnutie účelu. Po ukončení zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich alebo súvisiacich s ním, sú osobné údaje uložené na obdobie 5 rokov, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a v smernici o registratúrnom poriadku NTS SR. Po uplynutí uvedených skutočností sú následne osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade Vyhlásenia o bezinfekčnosti pri vstupe na pracovisko sú osobné údaje spracovávané a uchovávané po dobu 2 mesiacov od vstupu na pracovisko a následne sú osobné údaje zlikvidované v zmysle platných interných predpisov.

7. Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené verejnosti prostredníctvom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a Elektronickom kontraktačnom systéme, orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou NTS SR, ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od NTS SR podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní) a osobám poskytujúcim NTS SR právne alebo iné odborné služby. 

8. Zverejnenie osobných údajov

NTS SR Vaše osobné údaje sa zverejňujú v nevyhnutnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky na portáli www.crz.gov.sk a v Elektronickom kontraktačnom systéme na portáli www.eks.sk.

9.  Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu.

10.  Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.
 
11. Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na NTS SR a na osobu, ktorá u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch NTS SR. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

NTS SR má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky na adrese osobne.udaje@ntssr.sk.