Návštevníci webovej stránky

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme webová stránka

 

Národná transfúzna služba SR je prevádzkovateľom webovej stránky www.ntssr.sk (ďalej len „webová stránka“), v rámci ktorej spravuje sekciu OTÁZKY / ODPOVEDE a prostredníctvom otázkového formulára umožňuje návštevníkom webovej stránky klásť akékoľvek otázky súvisiace s darovaním krvi, na ktoré poskytuje relevantné odpovede a zverejňuje ich na webovej stránke. 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre NTS SR dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov. Pretože informácie o spracúvaní osobných údajov sú veľmi komplexné a rozsiahle, navštívte, prosím, našu webovú stránku http://www.ntssr.sk/zasadyochranyudajov, kde nájdete podrobnejšie informácie.

1.       Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Prevádzkovateľom informačného systému webová stránka je Národná transfúzna služba SR, so sídlom: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30 853 915 (ďalej len „NTS SR“).

2.       Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme webová stránka je komunikácia s návštevníkmi webovej stránky a iné oprávnené záujmy NTS SR v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

3.       Zdroj spracúvaných osobných údajov

 

Zdrojom spracúvaných osobných údajov je informačný systém webová stránka, ktorá obsahuje otázkový formulár v sekcii OTÁZKY / ODPOVEDE.

4.       Zoznam spracúvaných osobných údajov

V informačnom systéme webová stránka NTS SR spracúva nasledovné Vami poskytnuté údaje: meno, priezvisko, mailová adresa. Meno a priezvisko sú neverifikovateľné.

5.       Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa NTS SR v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. NTS SR ako prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

6.       Podmienky spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané až po vyplnení otázkového formulára v sekcií OTÁZKY / ODPOVEDE na webovej stránke. V prípade navštívenia webovej stránky len za účelom získania informácií z už zverejnených otázok a odpovedí bez vyplnenia otázkového formulára v sekcií OTÁZKY / ODPOVEDE, sa Vaše osobné údaje nevyžadujú a tým pádom ani nespracúvajú. 

 

 

7.       Podmienky likvidácie osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracovávané v informačnom systéme webová stránka budeme uchovávať po dobu maximálne 1 rok. Po uplynutí tejto doby budú tieto údaje zlikvidované.  

8.       Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

NTS SR neposkytuje a nesprístupňuje Vaše osobné údaje žiadnemu sprostredkovateľovi, príjemcovi alebo tretím osobám.

9.       Zverejnenie osobných údajov

NTS SR Vaše osobné údaje nezverejňuje.

10.    Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu.

11.    Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

12.    Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na NTS SR a na osobu, ktorá u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch NTS SR. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.  

NTS SR má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronicky na adrese osobne.udaje@ntssr.sk