Monitorovanie priestoru kamerovým systémom

 Oznámenie o monitorovaní priestoru spolu s informáciou o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre NTS SR dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému.

1.        Identifikačné údaje prevádzkovateľa kamerového systému

Prevádzkovateľom kamerového systému je Národná transfúzna služba SR, so sídlom: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30 853 915.

2.        Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je ochrana majetku a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb. Kamerové záznamy nie sú vyhotovované v biometrickej kvalite, záznamy sa prezerajú iba v prípade udalosti škody na majetku a zdraví.

3.        Zdroj spracúvaných osobných údajov

 

Zdrojom spracúvaných osobných údajov je kamerový systém NTS SR.

4.        Právny základ spracúvania osobných údajov 

Právny základom spracúvania osobných údajov v kamerovom systéme sú oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 

5.        Zoznam spracúvaných osobných údajov

NTS SR spracúva v kamerovom systéme obrazový záznam, na ktorom je zobrazená fyzická podoba dotknutých osôb.

6.        Kategórie dotknutých osôb 

Kategóriami dotknutých osôb sú zamestnanci NTS SR, darcovia krvi a iní návštevníci pracovísk NTS SR.  

7.        Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu so záznamom z kamerového systému u prevádzkovateľa NTS SR v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. NTS SR ako prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

8.        Podmienky likvidácie údajov 

Kamerové záznamy sa automaticky zlikvidujú v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, s výnimkou záznamov použitých na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.  

9.        Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľovi  – tretej strane a príjemcovi, ktorou je dodávateľ kamerového systému:

  • na pracovisku NTS SR Spracovateľské centrum Bratislava na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava  a riaditeľstve NTS SR na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava - spoločnosť ELIMER, a.s., so sídlom: Srnianska 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 306 941;
  • na pracovisku NTS SR Odberové centrum Žilina na adrese Vojtecha Spanyola 1739/43, 010 01 Žilina – spoločnosť TEKO s. r. o., so sídlom: Nový Tekov 231, 935 33 Nový Tekov, IČO: 46 591 303;
  • na pracovisku NTS SR Spracovateľské centrum Banská Bystrica na adrese Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica – spoločnosť VETRON s. r. o., so sídlom: Šustekova 19, 851 04 Bratislava, IČO: 44 924 313;
  • na pracovisku NTS SR Spracovateľské centrum Košice na adrese Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice – Západ – spoločnosť SPEX, s.r.o., so sídlom: Baštová 34, 080 01 Prešov, IČO: 36 455 458.

Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

10.    Zverejnenie osobných údajov

NTS SR Vaše osobné údaje nezverejňuje.

11.    Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

 

 

12.    Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

13.    Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na NTS SR a na osobu, ktorá u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch NTS SR. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.  

NTS SR má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky na adrese osobne.udaje@ntssr.sk.