Elektronická karta darcu

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre použitie v mobilnej aplikácii NTS SR – Elektronická karta darcu

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre NTS SR dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov pre použitie v mobilnej aplikácií NTS SR – Elektronická karta darcu, ktoré sme koncipovali v zjednodušenej forme tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické. Pretože sú informácie o spracúvaní osobných údajov veľmi komplexné a rozsiahle, navštívte, prosím, našu webovú stránku http://www.ntssr.sk/zasadyochranyudajov, kde nájdete podrobnejšie a aktuálne informácie.

1.       Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Prevádzkovateľom informačného systému je Národná transfúznej služba SR, so sídlom: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30 853 915.

2.       Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany NTS SR je funkčné využívanie mobilnej aplikácie NTS SR – Elektronická karta darcu. Zobrazovanie informácií v mobilnej aplikácií o darcovi krvi a histórií odberov realizovaných v NTS SR od roku 2013.

3.       Zdroj spracúvaných osobných údajov

 

Zdrojom spracúvaných osobných údajov je informačný systém evidencie darcov krvi.

4.       Zoznam spracúvaných osobných údajov

NTS SR spracúva v informačnom systéme v mobilnej aplikácie NTS SR – Elektronická karta darcu nasledovné osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou: evidenčné číslo a číslo mobilného telefónu v šifrovanej podobe, krstné meno, pohlavie, krvná skupina, fenotyp, čísla a typy odberov a krvné obrazy prislúchajúce k týmto odberom.

5.       Oprávnené osoby

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa NTS SR v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. NTS SR ako prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.

6.       Podmienky spracovania údajov v mobilnej aplikácii NTS SR – Elektronická karta darcu 

Vaše osobné údaje budú spracovávané v mobilnej aplikácii NTS SR – Elektronická karta darcu až po Vašej výslovnej ústnej žiadosti podanej osobne na evidencii darcov krvi ktoréhokoľvek pracoviska NTS SR a následnom zaregistrovaní mobilného zariadenia do systému prostredníctvom jedinečného evidenčného čísla darcu a overení Vášho telefónneho čísla prostredníctvom aktivačného PIN kódu, ktorý bude automaticky vygenerovaný a doručený prostredníctvom SMS správy.  

7.       Podmienky likvidácie údajov v mobilnej aplikácii NTS SR – Elektronická karta darcu  

Osobné údaje spracovávané v mobilnej aplikácii NTS SR – Elektronická karta darcu budú likvidované na základe splnenia ktorejkoľvek z nasledujúcich podmienok: 

a)     ústna žiadosť dotknutej osoby podaná osobne na evidencií darcov krvi ktoréhokoľvek pracoviska NTS SR, 

b)     doručením písomnej námietky dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorá umožňuje bez akýchkoľvek pochybností dotknutú osobu identifikovať; vzor tejto námietky sa nachádza na webovej stránke www.ntssr.sk, v časti Zásady ochrany osobných údajov,  

c)     automaticky uplynutím 5 rokov od posledného darovania krvi. 

8.       Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

NTS SR poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľovi  – tretej strane a príjemcovi, ktorou je ako dodávateľ mobilnej aplikácie NTS SR – Elektronická karta darcu spoločnosť ICZ Slovakia a. s, so sídlom: Soblahovská 2050, 911 01  Trenčín. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

9.       Zverejnenie osobných údajov

NTS SR Vaše osobné údaje nezverejňuje.

10.    Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Vaše osobné údaje sa prenášajú výhradne na zariadenie, ktoré bolo v mobilnej aplikácii NTS SR – Elektronická karta darcu Vami registrované. Vaše osobné údaje môžu byť predmetom prenosu osobných údajov tak v rámci štátov celej Európskej únie, ako aj v  rámci tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, najmä USA, Kanada a India v závislosti od polohy Vášho registrovaného zariadenia.

 

 

11.    Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

12.    Práva dotknutej osoby

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na NTS SR a na osobu, ktorá u nás zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch NTS SR. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.  

NTS SR má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky na adrese osobne.udaje@ntssr.sk.

 

Pripojené súbory