Darcovia a záujemcovia o darovanie krvi a zložiek krvi

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o darovanie krvi a zložiek z krvi

Národná transfúzna služba SR rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“). 

Táto informácia je určená darcom a záujemcom o darovanie krvi a zložiek z krvi, ktorých osobné údaje spracúva Národná transfúzna služba SR. Jej cieľom je poskytnúť darcom a záujemcom o darovanie krvi a zložiek z krvi dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané Národnou transfúznou službou SR a aké majú práva voči Národnej transfúznej službe SR vo vzťahu k týmto údajom.

Základná (skrátená) informácia o ochrane osobných údajov darcov a záujemcov o darovanie krvi a zložiek z krvi, ktoré spracúva Národná transfúzna služba SR, je uvedená v dotazníku pre darcov krvi, plazmy a krvných buniek („Dotazník“), ktorého vyplnenie je súčasťou vyšetrenia krvi a zložiek z krvi uskutočňovaného pred odberom darovanej krvi alebo zložky z krvi.

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Národná transfúzna služba SR, so sídlom Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 30 853 915 („NTS SR“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 11.

Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

NTS SR spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty (e-mail), odberové číslo pridelené NTS SR, váha, výška, pohlavie, údaje o zdravotnom stave a rizikových faktoroch darovania krvi a zložiek z krvi v rozsahu odpovedí na otázky uvedené v Dotazníku a Checkliste – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19 a výsledky odborných lekárskych predodberových a poodberových vyšetrení zdravotného stavu a krvi a zložiek z krvi. 

3 Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch NTS SR (a) na účel zabezpečenia kvality, bezpečnosti a účinnosti transfúznych liekov, (b) na účel zabezpečenia kvality a bezpečnosti krvi a zložiek z krvi a (c) na účel spravovania evidencie darcov krvi a zložiek z krvi.

4 Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, ktoré NTS SR má podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení („Zákon 372/2011“) a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 158/2015 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v platnom znení („Vyhláška 158/2015“).

Výsledky odborných lekárskych predodberových a poodberových vyšetrení zdravotného stavu a krvi a zložiek z krvi a údaje týkajúce sa Vášho zdravia a rizikových faktorov darovania krvi a zložiek z krvi spracúva NTS SR na základe výnimky stanovenej v článku 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia, nakoľko spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. 

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v Dotazníku je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo Zákona 362/2011 a z Vyhlášky 158/2015. V prípade neposkytnutia týchto údajov Vám nebude umožnené darovať krv alebo zložky z krvi.

5 Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou NTS SR (najmä Ministerstvu zdravotníctva SR a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv), ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od NTS SR podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní) a osobám poskytujúcim NTS SR právne alebo iné odborné služby. 

Vaše osobné údaje ďalej môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené spoločnosti ICZ Slovakia a. s., so sídlom Soblahovská 2050, 911 01Trenčín, ktorá poskytuje technickú podporu pre počítačové riešenie používané NTS SR na spracúvanie časti Vašich osobných údajov.

Pokiaľ ste darcom alebo záujemcom o darovanie, ktorý uskutočnil alebo mal záujem uskutočniť darovanie prostredníctvom Nemocnice s poliklinikou Myjava, Vaše osobné údaje sú tiež poskytované Nemocnici s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava, ktorá spracúva Vaše údaje v mene NTS SR.

Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

V zmysle príslušných právnych predpisov sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 30 rokov od ich získania. 

8 Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

9 Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči NTS SR nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od NTS SR potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
  • právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby NTS SR bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú; a
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých prípadoch NTS SR obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce NTS SR overiť správnosť týchto údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

10 Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba určená NTS SR podľa článku 37 ods. 1 Nariadenia. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: osobne.udaje@ntssr.sk.

11 Ako nás kontaktovať? 

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete NTS SR kontaktovať písomne na adrese: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese: osobne.udaje@ntssr.sk.