Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok

Tieto podmienky používania internetových stránok Národnej transfúznej služby SR www.ntssr.sk (ďalej len ako „internetové stránky“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetových stránok boli zverejnené dňa 1.1.2010.

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky využívania internetových stránok určuje Národná transfúzna služba SR, ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok. Národná transfúzna služba SR je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

2. Autorské práva

Majiteľom a oprávneným užívateľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom, zvukovým alebo obrazovo-zvukovým záznamom a textom je v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v znení neskorších predpisov jej prevádzkovateľ Národná transfúzna služba SR. V prípade použitia časti textu alebo iných obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov internetovej stránky po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase prevádzkovateľa Národnej transfúznej služby SR sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.ntssr.sk ako zdroj informácií. Majiteľom autorských práv k obrazovej ochrannej známke "NTS" je Národná transfúzna služba SR.

3. Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a vzdelávacie účely o činnosti a poslaní Národnej transfúznej služby SR. Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Národná transfúzna služba SR nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok a v nich uvedených informácií.

4. Technické ustanovenia

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Národná transfúzna služba SR nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má Národná transfúzna služba SR nárok na náhradu spôsobenej škody.

5. Používanie služby NTS SR WiFi

Nasledujúci text obsahuje podmienky poskytovania služby bezplatného prístupu na internet cez bezdrôtovú WiFi sieť (ďalej len „Služba“) Národnej transfúznej služby SR. Národná transfúzna služba SR je štátnou príspevkovou organizáciou so sídlom: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava, IČO: 30 853 915, zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR Zriaďovacou listinou č. 03775-4/2003 zo dňa 02.12.2003 (ďalej len „NTS SR“).
Poskytovateľom Služby v priestoroch NTS SR je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42 156 424, IČ DPH: SK20 2273 6287, zriadenou Ministerstvom Investícií, Regionálneho Rozvoja a Informatizácie dňa 1.1.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“).

Tieto podmienky stanovujú platné pravidlá pre používanie Služby bezdrôtového pripojenia k internetu poskytovanej v priestoroch NTS SR prostredníctvom služieb Poskytovateľa (ďalej len „Podmienky“). Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov Služby a ich platné znenie je k dispozícii na nahliadnutie pri každom pokuse užívateľa Služby o pripojenie k internetu. Užívateľom Služby sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá Službu užíva (ďalej len „Užívateľ“). Na každé použitie Služby je potrebný súhlas Užívateľa s platným znením udeliť súhlas s platným znením týchto Podmienok, nebude nadviazanie internetového spojenia cez bezdrôtovú WiFi sieť v priestoroch NTS SR umožnené.

NTS SR zabezpečuje poskytovanie Služby s cieľom umožniť Užívateľom, najmä darcom krvi, ktorí darujú krv na pracoviskách NTS SR. Prístup k sieti internet poskytovaný v priestoroch čakárne pre darcov krvi a priľahlých priestoroch podľa technických možností.
Užívateľ využíva Službu na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť prostredníctvom vlastného zariadenia.

Vzhľadom k tomu, že Služba je Užívateľom poskytovaná bezodplatne, dostupnosť Služby, jej bezporuchová funkčnosť, efektívnosť, výkonnosť a funkčnosť zariadení a WiFi siete, ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. NTS SR ani Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za kvalitu poskytovanej Služby, za straty dát alebo za poruchy/straty/prerušenia internetového pripojenia a nezodpovedá za prípadný vznik akejkoľvek škody pri užívaní Služby alebo v súvislosti s užívaním Služby. Poskytovateľ služby ani NTS SR zodpovedajú za obsah webových stránok. Poskytovateľ služby ani NTS SR nezodpovedajú za poškodenie zariadení používaných Užívateľom alebo škody spôsobené vírusmi alebo webovými stránkami navštívenými počas používania Služby a za škody, ktoré si spôsobia Užívatelia.

NTS SR týmto upozorňuje Užívateľov na to, že tok dát medzi užívateľským zariadením a bezdrôtovou WiFi sieťou nie je šifrovaný a umožňuje prístup tretím stranám. WiFi sieť je otvorená, neobsahuje firewall ani antivírový softvér. NTS SR všetkým Užívateľom Služby odporúča používať pri všetkých úkonoch a činnostiach vykonávaných pri užívaní Služby vhodné kódovanie (napr. VPN, SSL) a bezpečnostné mechanizmy (napr. antivírusový softvér a firewall).

NTS SR si vyhradzuje právo zabrániť prenosu dát alebo prístupu na niektoré webové stránky podľa svojho uváženia a upozorniť Užívateľa, aby prestal používať Službu, pokiaľ je jej používanie v rozpore s Podmienkami alebo dobrými mravmi. NTS SR si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie Služby alebo zmeniť podmienky jej používania bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi.

Užívateľ je povinný pri používaní Služby dbať na svoju vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných Užívateľov a zamestnancov NTS SR, predovšetkým pri používaní Služby mimo priestorov NTS SR. Pravidlá a obmedzenia zobrazené v priestoroch, ktoré sa týkajú používania mobilných telefónov a iných zariadení, nie sú týmito Podmienkami dotknuté a pri používaní Služby je Užívateľ povinný ich dodržiavať.

Užívateľ nesmie po užívať Službu spôsobmi, ktoré sú protizákonné, v rozpore s dobrými mravmi, spôsobmi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prevádzku NTS Wifi, alebo akejkoľvek jej časti, alebo kvalitu Služby poskytovanej ostatným Užívateľom. Užívateľ najmä nesmie:

 • vykonať ani nikomu umožniť vykonať neoprávnené zásahy do WiFi siete
 • poskytovať internetový prístup do WiFi siete tretím osobám prostredníctvom Užívateľovho pripojenia
 • poskytovať hostingové alebo routovacie služby vrátane „proxy“, prevádzkovať služby pre e-mail, HTTP, FTP, IRC, a DHCP servre, multiužívateľské interaktívne fóra, DNS, video streaming, network storage, network sharing, file sharing, cloud služby, alebo iné serverovské služby, pokiaľ to technické podmienky danej služby nepovoľujú
 • Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do zariadenia NTS SR, alebo akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať so Zariadením NTS SR potrebným na prevádzku WiFi siete.

Pri posielaní a prijímaní správ elektronickou poštou (e-mailom), bude najmä nasledovné správanie Užívateľa považované za konanie v zlom úmysle:

 • Vyhrážanie sa, urážanie alebo obťažovanie ostatných užívateľov internetu prostredníctvom nevhodného slovníka alebo frekvenciou alebo veľkosťou e-mailových správ;
 • Posielanie ďalej reťazových listov (chain letters) a/alebo nabádanie k posielaniu takýchto listov, bez ohľadu na to, či adresát má záujem ich prijať;
 • Odosielanie správ, pri ktorých je v adrese odosielateľa adresa elektronickej pošty tretej osoby, bez súhlasu oprávneného užívateľa účtu elektronickej pošty s touto adresou;
 • Posielanie hromadných alebo komerčných správ spôsobom, ktorý je všeobecne známy pod názvom „spamming“. Toto zahŕňa okrem iného: hromadné správy s obchodným obsahom, oznámenia, žiadosti o charitatívne príspevky, podpisové petície a správy s náboženským obsahom;
 • Posielanie e-mailových bômb. E-mailová bomba je e-mailová správa, ktorá je zasielaná obeti vo veľkom počte;
 • Posielanie veľkých/objemných správ a súborov, alebo správ so škodlivým obsahom s úmyslom narušenia, alebo zahltenia servera, e-mailového účtu, PC alebo inej infraštruktúry;
 • Preťaženie siete internet alebo siete, ktoré má za následok alebo ktoré vedie k zníženiu rýchlosti alebo čiastočnému alebo úplnému výpadku WiFi siete.

Sú zakázané najmä nasledovné aktivity:

 • získavanie prístupu do počítačových systémov, sietí, údajov a softvéru bez príslušného povolenia alebo súhlasu („hacking“), vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti akéhokoľvek systému alebo siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému alebo siete;
 • modifikovať alebo zničiť dáta iných užívateľov;
 • rozširovať vírusy a akýkoľvek iný škodlivý softvér (Malware a iné);
 • získavanie údajov podvodným spôsobom alebo pod falošnou identitou tzv. phishing;
 • používať a šíriť akékoľvek nástroje alebo prostriedky ohrozujúce bezpečnosť a integritu dátovej siete alebo umožňujúce jej narušovanie;
 • narušovať sieť Poskytovateľa alebo iné siete vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k sieti, pokusov o preťaženie siete akýmkoľvek spôsobom;
 • uskutočňovanie aktivít a pokusov namierených proti bezpečnosti alebo integrite siete, svojvoľnej zmene alebo inému neoprávnenému zásahu do telekomunikačného alebo iného technického zariadenia tvoriaceho súčasť siete Poskytovateľa vrátane Koncového bodu siete alebo Koncového zariadenia pripojeného do siete Poskytovateľa, alebo umožnenie takého zásahu tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
 • porušovať etické pravidla správania na Sieti internet;
 • monitorovať, skenovať alebo kopírovať dáta na počítačoch iných užívateľov alebo počítačových portoch.

Počas používania služieb diskusných skupín a fór nie sú povolené najmä nasledovné aktivity alebo sú považované za porušenie zmluvy:

 • Zámerná distribúcia reklamných alebo propagačných materiálov;
 • Umiestňovanie správ, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretích strán, ako napríklad autorské práva na softvér, hudbu a fotografie;
 • Umiestňovanie veľkého počtu tej istej správy do rôznych diskusných skupín;
 • Umiestňovanie reťazových listov;
 • Umiestňovanie správ do diskusných skupín, ktoré sa netýkajú témy danej skupiny („offtopic posting“);
 • Falšovanie informácie v záhlaví správy;
 • Umiestňovanie správ pod menom niekoho iného.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.10.2015.

Aktualizácia podmienok: 14.06.2022

6. Údaje o prevádzkovateľovi internetovej stránky

Názov: Národná transfúzna služba SR
Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO: 30 853 915
DIČ: 2021764371
   

 

Národná transfúzna služba SR bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003.