Poďakovanie sponzorom

Poďakovanie spoločnosti Budiš, a.s.

Národná transfúzna služba SR vyjadruje poďakovanie spoločnosti Budiš, a.s. za poskytnutie daru v podobe zabezpečenia pitného režimu darcov krvi na všetkých pracoviskách NTS SR a mobilných výjazdoch od júna 2016 do februára 2022. NTS SR tento dar s vďakou prijala.

Ďakujeme! Pracovníci NTS SR.

Poďakovanie Životnej poisťovni ING, a.s.

Národná transfúzna služba SR vyjadruje vrelé poďakovanie spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s. za poskytnutie vecného daru – PC zostavy v roku 2009. NTS SR poskytnutý dar s vďakou prijala a to nielen pre skvalitnenie práce, ale aj pre celkové rozšírenie technologických možností.


Ďakujeme! Pracovníci NTS SR.

Poďakovanie firme IBM

Národná transfúzna služba SR Bratislava aj touto cestou vyslovuje poďakovanie firme IBM, ktorá udelila našej inštitúcii grant vo forme vecného daru a tým umožnila skvalitnenie a urýchlenie pracovného procesu evidovania a vyšetrovania dobrovoľných darcov krvi, či už na stálom pracovisku alebo počas výjazdových odberov.

Menovite ďakujeme pani Andrei Čunderlíkovej a pánovi Martinovi Dočolomanskému, ktorí nás zapísali do zoznamu uchádzačov o pridelenie grantu.

V období rokov 2015 až 2017 spolupracovala NTS SR so spoločnosťou IBM pri organizovaní pravidelných mobilných odberov, čoho sa s nemalým nadšením a ochotou ujala najmä pani Čunderlíková, ktorá sa so svojimi spolupracovníkmi aj v minulosti úspešne podieľala na príprave podobného podujatia. Ceníme si záujem o skvalitňovanie informovanosti a tým aj pripravenosti záujemcov o darovanie krvi, ochotnú spoluprácu s odberovým tímom ako aj milé a príjemné vystupovanie celého organizačného kolektívu.

 

Ďakujeme! Pracovníci NTS SR Bratislava.

Galéria