Poďakovanie sponzorom

Poďakovanie spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s.

Národná transfúzna služba SR vyjadruje poďakovanie spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s. za poskytnutie daru v podobe zabezpečenia pitného režimu darcom krvi na všetkých pracoviskách NTS SR a mobilných výjazdoch. NTS SR tento dar s vďakou prijala.

Tešíme sa na ďalšiu našu spoluprácu.

Ďakujeme! Pracovníci NTS SR.

Poďakovanie Životnej poisťovni ING, a.s.

Národná transfúzna služba SR vyjadruje vrelé poďakovanie spoločnosti ING Životná poisťovňa, a.s. za poskytnutie vecného daru – PC zostavy. NTS SR poskytnutý dar s vďakou prijala a to nielen pre skvalitnenie práce, ale aj pre celkové rozšírenie technologických možností.
Veríme, že naše spoločnosti budú spolupracovať aj naďalej.

Ďakujeme! Pracovníci NTS SR.

Poďakovanie firme IBM

Národná transfúzna služba SR Bratislava aj touto cestou vyslovuje poďakovanie firme IBM, ktorá udelila našej inštitúcii grant vo forme vecného daru a tým umožnila skvalitnenie a urýchlenie pracovného procesu evidovania a vyšetrovania dobrovoľných darcov krvi, či už na stálom pracovisku alebo počas výjazdových odberov.

Menovite ďakujeme pani Andrei Čunderlíkovej a pánovi Martinovi Dočolomanskému, ktorí nás zapísali do zoznamu uchádzačov o pridelenie grantu.

S firmou IBM rozvinula NTS SR BA dlhodobejšiu spoluprácu po prejavení záujmu o organizovanie pravidelných mobilných odberov, čoho sa s nemalým nadšením a ochotou ujala hlavne pani Čunderlíková, ktorá sa so svojimi spolupracovníkmi aj v minulosti úspešne podieľala na príprave podobného podujatia. Ceníme si najmä záujem o skvalitňovanie informovanosti a tým aj pripravenosti záujemcov o darovanie krvi, ochotnú spoluprácu s odberovým tímom ako aj milé a príjemné vystupovanie celého organizačného kolektívu.

Veríme v pokračovanie spolupráce aj do budúcnosti.

Ďakujeme! Pracovníci NTS SR Bratislava.

Galéria