Výzva na predkladanie návrhov

Oznámenie o zmene podmienok OVS

VEC: Oznámenie o zmene podmienok OVS

Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže podľa §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu (ďalej aj "súťaž") vyhlásenej na základe Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy zo dňa 12.9.2019 (ďalej aj "výzva") uverejnenej v ten istý deň na web stránke www.ntssr.sk informuje, že na základe doručených žiadostí o vysvetlenie pristúpila v súlade s  bodom 13. výzvy a bodom 21.1 Súťažných podmienok k zmene podmienok súťaže. K zmene informácií uvedených v zverejnenej výzve nedochádza.

O zmenené súťažné podmienky je možné požiadať v zmysle zverejnenej výzvy na adrese ovsplazma@ntssr.sk