Výzva na predkladanie návrhov

Informácia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu

VEC: Informácia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu

 

Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01  Bratislava informuje, že na základe Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy zo dňa 12.9.2019 (ďalej aj „výzva“), ktorá bola v ten istý deň uverejnená na web stránke www.ntssr.sk, vyhlásila obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu (ďalej aj „súťaž“).

 

Predmetom súťaže je predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu (ďalej aj „plazma“), konkrétne plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi v predpokladanom objeme 120 000 litrov/4 roky a plazmy čerstvo zmrazenej z aferézy v predpokladanom objeme 120 000 litrov/4 roky. Predmet súťaže je rozdelený na dve samostatné časti:

1.           Časť 1.: Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi

2.           Časť 2.: Plazma čerstvo zmrazená z aferézy

Podrobné vymedzenie predmetu súťaže tvorí prílohu č.1 Opis predmetu súťaže súťažných podmienok. O súťažné podmienky je možné požiadať v zmysle zverejnenej výzvy na adrese ovsplazma@ntssr.sk .

 

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok súťaže je najneskôr do 11.10.2019 do 10.00 hod. Návrhy je potrebné doručiť v stanovenej lehote na adresu:

 

Národná transfúzna služba SR

riaditeľstvo

Ďumbierska 3/L

831 01  Bratislava

Priložené súbory