Výzva na predkladanie návrhov

Oznámenie o zmene podmienok OVS

Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže podľa §281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu (ďalej ... viac

Informácia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj zmrazenej čerstvej krvnej plazmy určenej na frakcionáciu

Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava informuje, že na základe Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy zo dňa 12.9.2019 (ďalej aj „výzva“), ktorá bola v ten istý deň uverejnená na web stránke www.ntssr.sk, vyhlásila obchodnú verejnú súťaž ... viac