Výjazdové (mobilné) odbery v teréne

Terénny odber môže uskutočniť len dobre zaučený tím transfúziológov, ktorí sa pomocou MOJ-ky (mobilnej odberovej jednotky) dostanú na asi mesiac vopred dohovorené miesto v škole, podniku, atď., ktoré poskytne na odber vopred dohovorená organizácia. Styčný pracovník z danej organizácie dohodne uskutočnenie odberu s manažérom odberov alebo vedúcim lekárom pracoviska NTS SR telefonicky, prípadne pri prvých odberoch aj osobne s následnou obhliadkou priestorov, kde by sa mal hromadný odber uskutočniť.

Hlavnými podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby sa asi 6-členný tím zdravotníkov v daný deň dostal na miesto určenia je:

  • objednaný počet darcov aspoň 30 a viac, pričom počet by mal byť overený 1 – 2 dni pred odberom styčným pracovníkom (vhodné je darcov osloviť e-mailom, prípadne podnikovým rozhlasom, plagátmi na hlavných a viditeľných miestach podniku...)
  • priestor pre pracovníkov – dostatočne veľký na rozloženie 4 – 6 odberových lôžok a ďalšieho materiálu, prácu lekára, laborantky a administratívnej pracovníčky (stoly a stoličky pre nich), musí byť vetrateľný (darcovia môžu mať kolaps) a svetlý, k dispozícii musia byť elektrické zásuvky asi 2 – 3
  • vedúcim pracovného tímu je lekár – on určuje spôsob uloženia (po porade so sestrami), podobne ako tempo práce a rieši všetky problémy, sťažnosti i komplikácie odberu
  • darca musí mať osobné doklady – OP (alebo iný preukaz totožnosti s fotkou) a legitimácia poistenca, príp. i darcu

Vyšetrenie darcu na odbere je podobné ako na transfúziologickom pracovisku, ale kratšie – vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi (prsta), orientačne krvná skupina, vyplňuje sa dotazník darcu a vzorky krvi sa odoberajú pri odbere a vyšetrujú v NTS.

Uskutočňovanie výjazdových odberov je čoraz populárnejšie. Podniky a ich vedúci pracovníci pripravujú kultúrne prijatie personálu a pre nich i darcov majú neraz pripravené i rôzne drobné upomienkové predmety, vitamíny, či občerstvenie. Zmyslom toho snaženia je, aby sa do mobilných odberov zapojilo čo najviac nováčikov, ktorí pod dohľadom svojich skúsených kolegov – darcov ľahšie prekonávajú prvotný ostych či strach. Svojím príkladom často „pritiahnu“ k odberu ďalších a postupne sa z hromadného odberu stáva akási slávnosť humanity a v dedinách dokonca za prítomnosti starostu bývajú oceňovaní viacnásobní darcovia krvi. Skupinu darcov je potrebné neustále obnovovať a preferovať mladých a zdravých ľudí, ktorí sa ešte neliečia na chronické ochorenia. Stále platí, že krv vo všetkých svojich funkciách nie je umelo nahraditeľná a len človek – humanista a altruista tu môže pomôcť.

Všetky podrobné informácie o darovaní krvi a podmienkach na darovanie krvi nájdete na našej stránke: www.ntssr.sk, pri záujme o mobilný výjazd nás kontaktujte na mailovej adrese: mobilnyvyjazd (zavináč) ntssr(bodka)sk

Spracovala MUDr. Klára Sviteková