Vyhlásenie NTS SR z 23.10.2007

23.10.2007

V niektorých médiách sa v posledných mesiacoch opakovane objavujú správy venované darcovstvu krvi a krvnej plazmy, ktoré výrazne skresľujú reálny stav v darcovstve krvi a prístup zodpovedných  inštitúcií v zmysle zákona č.140/1998 Z.z. Národná transfúzna služba (NTS) pripomína, že ľudská krv sa na Slovensku odoberá v zdravotníckych zariadeniach určených na túto činnosť, a to sú:

      a/ pracoviská Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky a

      b/ hematologicko-transfuziologické oddelenia pri nemocniciach s poliklinikou.

Národná transfúzna služba používa krv a krvné prípravky na účely vyplývajúce zo zriaďovacej listiny – distribuuje krv nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam na území SR. Národná transfúzna služba nevyváža krv ani výrobky z krvi.

Zdavotnícke zariadenia na základe povolenia MZ SR môžu spracovávať krv a ľudskú plazmu a z nej pripravovať transfúzne lieky. Tieto lieky sa neregistrujú a nemôžu byť predmetom vývozu. Môžu sa dodávať iným nemocniciam na území SR.

           Spomínané články a informácie uverejnené v niektorých médiách dokonca obviňujú NTS z nečinnosti v súvislosti s náborom občanov SR na predaj krvnej plazmy  v Rakúsku. Takúto marketingovú stratégiu  zahraničnej súkromnej  firmy vníma NTS ako komerčnú aktivitu, do ktorej ako štátna príspevková organizácia nemôže zasahovať, pretože sa odber a predaj krvnej plazmy realizuje na území iného štátu. NTS však  na druhej strane rešpektuje  právo slobodnej voľby občanov SR.

            NTS má etické a morálne výhrady voči darovaniu  a predaju iba krvnej plazmy, pretože tento úkon obmedzuje možnosti darovať krv kedykoľvek, napríklad aj  pri život zachraňujúcich zákrokoch. Inak povedané, človek, ktorý predá alebo daruje krvnú plazmu, nebude môcť  v rozhodujúcej chvíli darovaním krvi zachrániť život svojmu blízkemu. NTS si váži všetkých obetavých a dlhoročných darcov krvi aj prvodarcov.  A i naďalej bude k týmto občanom SR pristupovať s úctou a rešpektom, to znamená inak, ako tvorcovia a vydavatelia často neoverených informácií, ktoré môžu darcov na Slovensku demotivovať, znechutiť, odradiť a emocionálne negatívne ovplyvniť.

           V niektorých médiách sa objavili aj informácie o neochote NTS komunikovať s novinármi. Popri plnení svojho hlavného poslania a činností, ktoré NTS vyplývajú zo zriaďovateľskej listiny dodržiava zákon č. 81/1966 a 211/2000 Z.z.  a považuje za dôležité poskytovať informácie overené a seriózne. Práve tie  si  neraz vyžiadujú dlhšiu časovú prípravu.

Ing. Renáta Dundová
Riaditeľka NTS SR