Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok

Tieto podmienky používania internetových stránok Národnej transfúznej služby SR www.ntssr.sk (ďalej len ako „internetové stránky“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetových stránok boli zverejnené dňa 1.1.2010.

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky využívania internetových stránok určuje Národná transfúzna služba SR, ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok. Národná transfúzna služba SR je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

2. Autorské práva

Majiteľom a oprávneným užívateľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom, zvukovým alebo obrazovo-zvukovým záznamom a textom je v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v znení neskorších predpisov jej prevádzkovateľ Národná transfúzna služba SR. V prípade použitia časti textu alebo iných obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov internetovej stránky po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase prevádzkovateľa Národnej transfúznej služby SR sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.ntssr.sk ako zdroj informácií. Majiteľom autorských práv k obrazovej ochrannej známke "NTS" je Národná transfúzna služba SR.

3. Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a vzdelávacie účely o činnosti a poslaní Národnej transfúznej služby SR. Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Národná transfúzna služba SR nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok a v nich uvedených informácií.

4. Ochrana osobných údajov

Podmienkou používania internetovej stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov. V prípade vyplnenia internetového formulára on-line poradne v časti "Otázky a odpovede" používateľ udeľuje Národnej transfúznej službe SR súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nasledovnom znení: "Zadaním otázky do internetového formulára on-line poradne v časti "Otázky a odpovede" udeľujem Národnej transfúznej službe SR, so sídlom Limbová 3, 833 14 Bratislava, IČO: 30 853 915, ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári (meno, priezvisko a e-mailová adresa). Súhlas udeľujem najmä na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov vyššie uvedené osobné údaje zbieral, zhromažďoval, zaznamenával, uchovával, usporadúval, vyhľadával a využíval, a to všetko za účelom prevádzkovania on-line poradne týkajúcej sa darovania krvi. Beriem na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov mám práva uvedené v zákone č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený dobrovoľne, na dobu neurčitú a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa."

5. Technické ustanovenia

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Národná transfúzna služba SR nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má Národná transfúzna služba SR nárok na náhradu spôsobenej škody.

6. Údaje o prevádzkovateľovi internetovej stránky

Názov: Národná transfúzna služba SR
Sídlo: Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
IČO: 30 853 915
DIČ: 2021764371
   

 

Národná transfúzna služba SR bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR číslo 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003.