Pracovné miesta

I. Hľadáme odborného pracovníka pre verejné obstarávanie

Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
Národná transfúzna služba SR

Miesto výkonu práce: Ďumbierska 3/L, Bratislava
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: ihneď alebo podľa dohody
Plat : dohodou

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti zamestnanca:
koordinácia procesu verejného obstarávania (VO) zaškoľovanie a metodické usmerňovanie účastníkov procesu – zamestnancov odborných útvarov, tak aby boli dodržané všetky platné predpisy zákona o verejnom obstarávaní
• súčinnosť pri príprave podkladov, spracovávanie opisných formulárov a zabezpečenie procesu obstarávania cez elektronický kontraktačný systém (EKS)
• príprava a realizácia VO (EKS, výzvy, oznámenia, súťažné podklady, komunikácia s uchádzačmi, vysvetľovanie podmienok účasti resp. súťažných podkladov, posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk, revízne postupy)
• spracovávanie dokumentov k podpisu a spracovanie korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania (v prípade potreby zriaďovanie komisií a menovanie členov komisií, čestné vyhlásenia členov komisie , zápisnice, oznámenia, žiadosti, organizovanie otvárania obálok s ponukami, vyhodnocovanie ponúk komisiou a dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o VO)
• zastupovanie verejného obstarávateľa pri konaniach na UVO a plnenie povinností voči úradu vyplývajúcich zo zákona o VO
• vedenie evidencie, ukladanie a ochrana registratúrnych záznamov o VO
• sledovanie čerpania zmlúv , týkajúcich sa verejného obstarávania
• vyhotovovanie referencií a zverejňovanie povinných informácii týkajúcich sa VO v súlade s platnou legislatívou
• spracovanie podrobného plánu verejného obstarávania podľa požiadaviek pracovísk NTS
• predpríprava a plánovanie VO (rozhodovanie o použití metódy a určenia postupu)
• podľa potreby aktualizácia internej smernice pre verejné obstarávanie a aktualizácia postupov v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní

Zamestnanecké výhody, benefity: príspevok na stravovanie, pružný pracovný čas, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o pracovnom pohovore: Na pracovný pohovor bude pozvaný len uchádzač, ktorý spĺňa uvedené požiadavky na zamestnanca.
Uchádzač svoje predpoklady preukazuje aj vopred predloženými požadovanými dokladmi a osobne na pracovnom pohovore.

Požadované doklady:
1. Motivačný list s vlastnoručným podpisom
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Organizácia si vyhradzuje právo odpovedať iba vybraným uchádzačom.

Požiadavky na zamestnanca

 1. 1.      Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. 2.      min. 3 roky praxe v oblasti verejného obstarávania
 3. 3.      Počítačové znalosti - používateľ
  Microsoft Excel - pokročilý
  Microsoft Outlook - pokročilý
  Microsoft Word – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, precíznosť, analytické myslenie

 Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Kristína Hajrová

E-mail:  hajrova@ntssr.sk

dundova@ntssr.sk

II.    Národná Transfúzna Služba SR – hľadá pre pracovisko   v Žiline, v Prešove, v Nových Zámkoch, v Martine, v Poprade, Trnave a Nitre lekára/ku so záujmom o odbor hematológia a transfúziológia s perspektívou atestácie v odbore,  pre prácu v transfúznej službe.

Práca sa vykonáva

 • na pracovisku v Žiline, ktorého sídlo je na ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 010 01 Žilina
 • na pracovisku v Prešove, ktorého sídlo je na ul. Hollého 14, 081 01 Prešov
 • na pracovisku v Nových Zámkoch, ktorého sídlo je na ul. Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky
 • na pracovisku v Martine, ktorého sídlo je na ul. Priehradka 18A, 036 04 Martin
 • na pracovisku v Poprade, ktorého sídlo je na ul. Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 • na pracovisku v Trnave, ktorého sídlo je na ul. A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
 • na pracovisku v Nitre, ktorého sídlo je na Špitálskej ul. č. 6, 950 01 Nitra

Ide o túto činnosť:

              -          vyšetrovanie darcov krvi a aferézy

              -          vyšetrovanie pacientov na autotransfúziu

              -          terénne odbery,

              -          základná imunohematológia,

              -          dozor pri aferézach darcov , prípadne pri liečebných aferézach u pacientov

Lekárom umožníme ďalšie vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, prednáškovú činnosť, spoluprácu so SČK.

Privítame aktívneho lekára so záujmom o prácu v NTS. Poskytujeme mladý kolektív, prácu v peknom prostredí, gastrolístky (3,40 – účasť zamestnanca je 0,60 Eur), plat podľa platových podmienok NTS SR (§ 80a zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.), týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Lekári u nás pracujú v jednozmennej prevádzke, sobota, nedeľa, sviatok - voľno  (možnosť vykonávať služby inde).

Ubytovanie neposkytujeme.

HĽADÁME LEKÁRA PRE STABILNÝ PRACOVNÝ TÍM !

Kontakt pre pracovisko v Žiline:

Tel: 041/5110 404              e-mail: laurincova@ntssr.sk                              www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Prešove:

Tel: 051/7011 167                    e-mail: lesko.andrascikova@ntssr.sk               www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nových Zámkoch:

Tel: 035/6401 059                    e-mail: mesarosova@ntssr.sk                          www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Martine:

Tel: 043/4133 027                    e-mail: pietrzykova@ntssr.sk                               www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Poprade:

 Tel: 052/7125 700                e-mail:  repovsky@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Trnave:

 Tel: 033/5938 710                e-mail:  jan.siska@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nitre:

Tel: 037/6545 347                 e-mail: brodaniova@ntssr.sk                               www.ntssr.sk

 

Personálne odd. NTS SR:

JUDr. K. Hajrová 02/5910 3004                 e-mail: hajrova@ntssr.sk               www.ntssr.sk

 

III.   Národná transfúzna služba SR pre Odberné centrum Bratislava Kramáre hľadá zdravotné sestry

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – zdravotná sestra)
 • vysokoškolské I. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo

Ide o túto prácu:

odbery vzoriek krvi na predodberové vyšetrenia darcov krvi, odbery krvi na výrobu transfúznych liekov, odbery krvi mobilnou odberovou jednotkou v teréne. 

Pracovný čas:  pondelok, streda - piatok od 7,00 do 15,30 hod., utorok od 7,00 – 17,00 hod.

                        Sobota a nedeľa – voľno

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zamestnanecké výhody, benefity

jednozmenná prevádzka, možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

 V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na nižšie uvedené e-mailové adresy

Vedúca lekárka OC Bratislava Kramáre:      MUDr. E. Hostýnová,       Tel.: 02/5910 3081     e-mail: elena.hostynova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Kramáre:       Mgr. A. Honzová-Tašká   Tel.:  02/5910 3082    e-mail: anna.honzova.taska@ntssr.sk

 

IV.    Národná transfúzna služba SR ďalej hľadá pre Spracovateľské centrum Bratislava, Ďumbierska 3/L zdravotné sestry, farmaceutických alebo chemických laborantov

Kvalifikačné predpoklady :  

 Sestra

 • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – zdravotná sestra)
 • vysokoškolské I. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo

Farmaceutický alebo chemický laborant

 • úplné stredné vzdelanie – maturita

Ide o túto prácu:

Spracovanie celej krvi odobratej darcom krvi na transfúzne lieky (obsluha centrifúg, lisov, zmrazovačov), vedenie záznamovej dokumentácie, skladovanie transfúznych liekov, kontrola kvality

Pracovný čas:  pondelok až piatok v dennej a nočnej zmene. Sobota a nedeľa – voľný deň.

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zamestnanecké výhody, benefity

možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na uvedené nižšie e-mailové adresy 

Vedúca lekárka SC Bratislava:       MUDr. A. Vopátová, PhD.             Tel.: 02/32252784                    e-mail: vopatova@ntssr.sk 

Vedúca sestra SC Bratislava:         Nadežda Kramplová                   Tel.:  02/32252767                   e-mail: kramplova@ntssr.sk